COMENIUS časopis 3/2020

Nové číslo časopisu COMENIUS je tu. V aktuálnom čísle nájdete:

ŠTÚDIA:

Stanislav MIHÁLIK – Eduard BURDA: Trestnoprávne aspekty šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby v širších súvislostiach a s dôrazom na špecifiká ochorenia COVID-19

ČLÁNKY:

Daniel BEDNÁR – Peter VRŠANSKÝ: Medzinárodnoprávne a medzinárodnopolitické aspekty pobytu cudzích vojsk na území Slovenskej republiky
Martin DAŇKO: Čo si na internete legálne nekúpim?
Silvia BEŇOVÁ – Eva LADIVEROVÁ: Monitorovanie zamestnancov z pohľadu GDPR
Olexij M. METEŇKANYČ: Idea „dobrej“ smrti v myšlienkach a dielach Platóna
Valéria MIHÁLIKOVÁ: Právo na tlmočenie a preklad ako jedno z procesných práv v trestnom konaní v kontexte vzniku Európskej prokuratúry a jeho právna úprava v Slovenskej republike
Rastislav MUNK: VIDEO-ON-DEMAND
Nikolas SABJÁN: Interpretácia pojmu „sociálny pôvod“ v kontexte antidiskriminačného práva
Adriana SLEZÁKOVÁ: Naproti novým cestám dialógu: poradné stanovisko podľa Protokolu č. 16
Soňa SOPÚCHOVÁ: Právna ochrana spotrebiteľa v rámci elektronického obchodu
Ján ŠKROBÁK – Eduard BURDA: Nárokovateľnosť aktualizácie územného plánu a jej podmieniteľnosť plnením v prospech obstarávateľa vo verejnom záujme
Erik PLOTH: Ukončenie exekučných konaní podľa zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní
Petra ŽÁRSKÁ: Môžem svojvoľne zničiť nástennú maľbu?

RECENZIA:

CAPÍKOVÁ, S.: Freel, Lenka, Nováková, Mária: Zdravotné právo. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 188s. ISBN 978-80-571-0158-1.