O časopise

ComenIUS je vedecký recenzovaný časopis Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydávaný v elektronickej forme. Recenzovanie príspevkov prebieha od 1.11.2019. Príspevky pred týmto dátumom sú evidované ako odborné príspevky.

Názov časopisu vznikol spojením latinskej verzie mena učenca, po ktorom je pomenovaná naša Alma Mater, a latinského výrazu pre právo – ius. Príspevky v ňom uverejnené majú za cieľ rozobrať konkrétne praktické i teoretické právne otázky, priblížiť ich vedeckej, odbornej i širšej verejnosti, a tým obohacovať vedeckú a odbornú verejnú diskusiu v oblasti právnických tém. Príspevky sú zaradené do tematických kategórií, ktoré sa nesnažia striktne kopírovať zaužívané delenie práva do jednotlivých odvetví. ComenIUS je otvorený predovšetkým praktickým a aktuálnym otázkam vrátane polemických, pod podmienkou rešpektovania odbornej etiky a obvyklých pravidiel vedeckej práce.

Údaje o časopise:

Názov časopisu: ComenIUS

Časopis je aktualizovaný 3x ročne.

ISSN: 2454-0846

Údaje o vydavateľovi:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6

810 00 Bratislava

IČO: 00397865

Kontaktná e-mailová adresa: comenius@flaw.uniba.sk.