Redakčná rada

Predseda: 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. (prodekan) 

Členovia redakčnej rady: 

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

JUDr. Daniel Bednár, PhD. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 

JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Mgr. Lenka Dufalová, PhD. 

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

Mgr. Sylvia Mičíková PhD.

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. 

Technickí redaktori: 

Ing. Adam Labuda 

Ing. Matúš Muránsky 

Ing. Dušan Paško