Používanie preukazov poistenca po zavedení elektronizácie v zdravotníctve

Elektronizácia v zdravotníctve sa v uplynulej dobre stáva veľmi aktuálnou témou, najmä v súvislosti s jej zavádzaním, ktoré by malo byť účinné od januára 2018 vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Málokto si je vedomý dôsledkov  a povinností, ktoré môžeme očakávať so spustením celého systému. Jednou z problematík, ktorú bolo potrebné vyriešiť a následne zapracovať do zákonnej úpravy je problematika preukazov poistencov, ich forma a možnosti využitia v rámci elektronického zdravotníctva. Dnes preukazy poistencov poznáme vo forme papierových kartičiek, prípadne plastových preukazov. Aká konečná a záväzná forma preukazov poistencov však bude chválená v súvislosti so zavádzaním elektronizácie.

Úvod

Slovenská republika sa od roku 2008 nachádza v procese zavádzania elektronizácie v zdravotníctve. Podstatou elektronizácie je podporiť poslanie zdravotníctva, a to cestou využitia informačných a komunikačných technológií. Týmto spôsobom sa má vo všetkých etapách starostlivosti o zdravie občanov zabezpečiť poskytovanie informácií v správny čas a na správnom mieste. Prínosy e-Health, ako sa elektronizácia v zdravotníctve tiež nazýva, sa predpokladajú vo viacerých oblastiach spoločenského života, najmä v oblasti zdravotníctva, v sociálnej oblasti a v oblasti ekonomickej. Najväčšie výhody spočívajú vo zvyšovaní úrovne verejného zdravotníctva, v zlepšení informovanosti, v jednoduchšom a rýchlejšom zdieľaní informácií medzi viacerými subjektmi, v znížení nákladov a v zefektívnení produktivity. Základný právny predpis prijatý v predmetnej oblasti je zákon č.153/2013 Z. z. o  národnom zdravotníckom informačnom systéme. Zákon vymedzuje základný právny rámec elektronizácie v zdravotníctve, upravuje možnosti konania príslušných orgánov verejnej správy v oblasti elektronického zdravotníctva, ustanovuje povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, Národného centra zdravotníckych informácií a ďalších subjektov vo vzťahu k elektronickému zdravotníctvu, a tiež práva občanov a ďalších subjektov v oblasti elektronického zdravotníctva. Zákonom sa tiež zavádzajú pojmy, ktoré naša prax doposiaľ nepoznala. Jednou zo zmien, ktorá nastane v nadchádzajúcom období je aj elektronizácia preukazov poistencov.

Elektronické preukazy poistencov vs. občianske preukazy s elektronickým čipom

Preukazy poistencov v súčasnosti preukazujú možnosť čerpania plnej zdravotnej starostlivosti v rámci územia SR. Podľa § 22 ods. 2 písm. i zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  je „poistenec povinný preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazom poistenca alebo potvrdením o verejnom zdravotnom poistení.“ V súvislosti so zavádzaním e-Health, prvotné úvahy a legislatívna úprava smerovali k zavádzaniu tzv. elektronických preukazov poistenca. Zdravotnícky rezort tak pôvodne  plánoval spustiť elektronickú kartu poistenca vo forme plastikových kartičiek s čipom a bezpečnostným kódom. Najvyšší kontrolný úrad SR však vyzval Ministerstvo zdravotníctva na zváženie a prehodnotenie zavádzania elektronických preukazov poistencov, z dôvodu príliš vysokej nákladovosti takéhoto postupu. Preto Najvyšší kontrolný úrad SR zároveň navrhol využiť na daný účel občianske preukazy s elektronickým čipom. Občianske preukazy s elektronickým čipom sa totižto vydávajú na území SR už od decembra roku 2013, podľa zákona o občianskych preukazoch. Medzi Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prebehli viaceré rokovania ohľadom možnosti využitia občianskych preukazov s elektronickým čipom zároveň aj na účely preukazov poistenca. Rokovania vyústili do dohody o náhrade elektronických preukazov poistenca práve občianskymi preukazmi s elektronickým čipom. Po zavedení elektronizácie, naplánovanej na 1. január 2018, tak vznikne povinnosť pre všetkých poistencov zadovážiť si občiansky preukaz s elektronickým čipom. Od roku 2018 až do roku 2021 bude prebiehať tzv. prechodné obdobie, počas ktorého si poistenci budú musieť požiadať o vydanie elektronického občianskeho preukazu, a to povinne. Do konca roka 2021 tak ošetrujúci lekári, ako aj záchranári budú môcť k potrebným údajom pristupovať prostredníctvom zadávania rodného čísla fyzickej osoby do systému. Poistenci sa počas tohto obdobia budú môcť preukázať pôvodnými preukazmi poistencov. Zdravotné poisťovne budú preukazy v pôvodnej forme vydávať už len tým poistencom, ktorým nebol ešte vydaný elektronický občiansky preukaz. Podľa súčasnej právnej úpravy sa občianske preukazy občanom SR vydávajú pri dovŕšení pätnásteho roku veku. V prípade, ak má občiansky preukaz s elektronickým čipom plniť úlohu preukazu poistenca, je potrebné pokryť aj osoby, ktoré ešte pätnásty rok veku nedovŕšili a nemajú teda nárok na vydanie občianskeho preukazu, avšak majú nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Rezorty sa teda dohodli, že osobám mladším ako pätnásť rokov  budú vydávané občianske preukazy s elektronickým čipom taktiež, avšak bez fotografie a slúžiť budú výlučne na účely preukazu poistenca. V prípade, ak zákonný zástupca osôb mladších ako pätnásť rokov požiada o vydanie takéhoto preukazu s fotografiou, platnosť preukazu sa obmedzí najviac na dva roky a daná osoba ho bude môcť využívať, okrem účelu preukazu poistenca, aj na účely cestovania v rámci Európskej únie. Prostredníctvom elektronických občianskych preukazov by lekári mali mať umožnený vstup do zdravotnej dokumentácie pacienta a lekárnikom by mali slúžiť na výdaj liekov. V praxi teda lekári budú identifikovať pacientov pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vloží do čítačky napojenej na počítač. Lekár tak bude mať k dispozícii zdravotné záznamy pacienta a údaje o jeho liečbe a ďalšie penzum potrebných informácií o stave pacienta. Poplatok za vydanie občianskeho preukazu sa v súčasnosti nevyžaduje len pri skončení platnosti preukazu alebo ak do konca jeho platnosti zostáva maximálne 180 dní. Občania môžu požiadať o výmenu občianskeho preukazu za elektronický, pričom tento úkon je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 4,50€.

Záver

Slovenská republika má pred sebou náročné obdobie spojené so zavádzaním viacerých zmien v doterajšom systéme zdravotníctva. Dátum spustenia elektronizácie v zdravotníctve je v súčasnosti stanovený na 1. január 2018. Či v skutočnosti dôjde k spusteniu tohto systému je otázkou, ktorá naďalej zostáva otvorená, a to v dôsledku omeškania celého procesu elektronizácie, ktorá mala byť účinná už od januára 2017.  Elektronizácia je spojená so zavádzaním nových pojmov a systémov a dotýka sa úpravy zakotvenej vo viacerých právnych predpisoch. Rovnako odsúhlasenie elektronických občianskych preukazov, na účely preukazov poistencov, si vyžiada viaceré legislatívne zmeny a presné stanovenie pravidiel pre povinné subjekty. V súčasnosti je schválená novela zákona č. č.153/2013 Z. z. o  národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá sa týka predovšetkým úpravy preukazov poistencov. Na základe schválenej novely tak elektronické občianske preukazy, okrem iného, budú slúžiť na  identifikáciu osoby u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a neskôr aj na prístup k údajom zaznamenaným na elektronickej zdravotnej knižke. Vzhľadom na proces vydávania občianskych preukazov upravený v zákone č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, možno dôvodne predpokladať, že dôjde k určitým zmenám tohto právneho predpisu, v súvislosti s využívaním elektronických preukazov na účely preukazov poistencov. Povinnosť zadováženia si občianskeho preukazu s elektronickým čipom by mala zostať zachovaná, avšak vzhľadom na neustále posúvanie termínov zavádzania celej elektronizácie, môžeme očakávať omeškanie aj v tejto sfére. Zostáva nám tak dúfať, že predmetná zmena prinesie viac pozitív ako negatív a prax sa s ňou bude vedieť optimálne vysporiadať.

Autor: Mgr. Lucia Čerňanová (interný doktorand, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)


Zdroje:

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Elektronické služby zdravotníctva (projekt eSO1). [online]. [cit. 25.3.2017]. Dostupné na internete: http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/projekt_eso1/Pages/default.aspx

Program e-Health. [online]. [cit.25.3.2017]. Dostupné na internete: http://www.ezdravotnictvo.sk/Elektronicke-zdravotnictvo/Stranky/default.aspx

Preukazy poistencov nebudú, využiť sa majú občianske. [online]. [ it. 26.3.2017]. Dostupné na internete: http://www.ezdravotnictvo.sk/Aktuality/Pages/Elektronicke-preukazy-poistencov-nebudu-vyuzit-sa-maju-obcianske.aspx