Fikcia doručenia písomnosti do vlastných rúk v správnom konaní

Doručovanie patrí v správnom konaní, ale aj civilnom konaní a v trestnom konaní ku kľúčovým inštitútom. Spájajú sa s ním významné dôsledky. Predložený príspevok reaguje na návrh skupiny poslancov NR SR (D. Tittel, E. Smolíková, M. Kuciaňová, J. Paška, T. Bernaťák, Š. Zelník), doručený dňa 03.03.2017, na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“). Predkladaná novela zákona č. 71/1967 Zb. zavádza novú lehotu pre fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov, v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

Fikcia doručenia písomnosti do vlastných rúk vo vzťahu k fyzickým osobám je upravená v § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. Na to, aby mohla byť aplikovaná, musí byť súčasne splnených niekoľko podmienok, ktorým sa budeme bližšie venovať v nasledujúcich riadkoch tohto článku. Zároveň porovnáme, ako je upravená fikcia doručenia písomnosti do vlastných rúk v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „zákon č. 160/2015 Z. z.“) a v zákone č.  301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len „zákon č. 301/2005 Z. z.“).    

Fikcia doručenia písomnosti do vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Zákon č. 71/1967 Zb. v § 24 ods. 2 upravuje tzv. náhradné doručenie, resp. fikciu doručenia písomnosti do vlastných rúk nasledovne: „Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.“

Uvedeným ustanovením je konštruovaná právna fikcia, že účinky doručenia písomnosti nastanú po uplynutí stanovenej lehoty aj voči tomu, kto písomnosť fakticky neprevzal. Posledný deň trojdňovej lehoty uloženia zásielky sa považuje za deň jej doručenia, a to aj v prípade, ak sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prip. sa o uložení zásielky dozvedel, ale si ju vyzdvihol až po uplynutí tejto trojdňovej lehoty. Na vznik  fikcie doručenia písomnosti určenej do vlastných rúk, musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

1) pri prvom pokuse o doručenie písomnosti

a) adresát v mieste doručenia nebol zastihnutý,
b) adresát sa v mieste doručenia zdržiaval,
c) doručovateľ adresáta vhodným spôsobom upovedomil, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu,

2) ani pri novom (druhom) pokuse o doručenie nedošlo k doručeniu písomnosti určenej do vlastných rúk,

3) písomnosť doručovateľ uložil na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomil,

4) adresát si písomnosť uloženú na pošte nevyzdvihne do troch dní od uloženia.

V prípade, že čo i len jedna z uvedených podmienok nie je splnená, nemožno uplatniť fikciu doručenia v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. [i]

Základným predpokladom náhradného doručenia podľa § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. je skutočnosť, že adresát sa v mieste doručenia zdržiava. Zákon č. 71/1967 Zb. neuvádza, čo sa považuje za zdržiavanie sa v mieste doručenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení, sp. zn. 8 Sžo 45/2009 zo dňa 10. augusta 2009 uviedol nasledovné: „Zdržiavaním sa adresáta v mieste doručenia treba rozumieť prípad, ak sa adresát v čase doručenia zásielky zdržiava na území obce (mesta), v ktorej má bydlisko (t.j. nie je mimo obce alebo mesta na dovolenke, na liečení, na pracovnej ceste a podobne), teda ak má reálnu možnosť oboznámiť sa s oznámeniami doručovateľa urobenými v zmysle § 24 ods. 2 Správneho poriadku.“

Základný predpoklad náhradného doručenia, a to, že adresát sa v mieste doručenia zdržiaval, nie je daný ani pri dlhodobej neprítomnosti adresáta na tomto mieste, ani pri krátkodobom (prechodnom) pobyte v čase doručenia mimo adresy doručenia, ktoré však adresát musí preukázať.[ii]

K otázke zdržiavania sa v mieste doručenia a preukázania tejto skutočnosti sa vyjadril aj Ústavný súd Slovenskej republiky v uznesení č. k. II. ÚS 278/2011-13 zo dňa 16. júna 2011. V predmetnom uznesení uviedol, že „dôkazné bremeno preukázať, že adresát sa v mieste bydliska v čase doručovania nezdržiaval, zaťažuje adresáta, a nie odosielateľa zásielky.“ Ďalej uviedol, že „čestné vyhlásenie adresáta, že sa v mieste bydliska nezdržiaval v čase doručovania, však na unesenie dôkazného bremena nepostačuje, lebo ide iba o tvrdenie. Je potrebný aj objektívny dôkaz preukazujúci, že v kritickom čase bol na inom mieste.“

Ak sa adresát v mieste doručenia zdržiava, len nebol doručovateľom v čase doručovania písomnosti určenej do vlastných rúk zastihnutý, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak doručovateľ ani pri druhom pokuse o doručenie adresáta na adrese nezastihne, zanechá v domovej listovej schránke „Oznámenie o uložení zásielky“. Deň uloženia zásielky vyznačí doručovateľ na uvedenom oznámení a na doručenke, ktorá tvorí súčasť listovej obálky. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledným dňom tejto lehoty sa písomnosť považuje za doručenú, t.j. dochádza k fikcii doručenia. Na plynutie 3-dňovej zákonnej lehoty sa aplikujú ustanovenia § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o počítaní lehôt. Ak tretí deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje najbližší budúci pracovný deň.

Fikcia doručenia písomnosti do vlastných rúk podľa § 111 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z.z.

V zákone č. 160/2015 Z. z. je doručovanie upravené v ustanoveniach § 105 – 116. Doručovanie písomností do vlastných rúk spoločne pre fyzické a právnické osoby upravuje § 111. Podľa odseku 3 uvedeného ustanovenia, ak nemožno doručiť písomnosť na adresu podľa § 106, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V uvedenom ustanovení je upravená fikcia doručenia písomnosti určenej do vlastných rúk.

Podľa § 106 uvedeného zákona, ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti:

  • fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca,
  • právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri.

Súd nemá povinnosť zisťovať skutočné adresy strán sporu – každý je tak zodpovedný za to, čo má uvedené vo verejných registroch. Bol zavedený princíp prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch.

Výnimku z uvedenej fikcie doručenia zakotvuje § 114 zákona č. 160/2015 Z. z., podľa ktorého, ak bola písomnosť doručená podľa § 111 ods. 3 a § 112 a jej doručením začala plynúť lehota, ktorú adresát zmeškal, pretože sa o písomnosti nedozvedel, súd zmeškanie lehoty odpustí, len ak sa z ospravedlniteľného dôvodu adresát na adrese podľa § 106 nezdržiaval a v tejto súvislosti neporušil žiadnu právnu povinnosť. Zákonodarca tým jasne vyjadril, že nikto sa nemôže dovolávať ochrany, ak sám porušil právnu povinnosť, napr. keď neohlásil zmenu trvalého pobytu. 

Fikcia doručenia písomnosti do vlastných rúk podľa § 66 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z.

Pravidlá doručovania písomností v trestnom konaní sú upravené v ustanoveniach § 65 – 68 zákona č. 301/2005 Z. z., pričom fikcia doručenia písomnosti do vlastných rúk je upravená v § 66 ods. 3 uvedeného zákona, a to nasledovne: „Ak nebol adresát zásielky, ktorú treba doručiť do vlastných rúk, zastihnutý na adrese, ktorú na tieto účely uviedol, zásielka sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje, a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v určitý deň a hodinu. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží sa písomnosť na pošte alebo orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, kde a kedy si môže zásielku vyzdvihnúť. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne do troch pracovných dní od uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.“ Táto fikcia však neplatí, ak ide o doručenie obžaloby, uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania a trestného rozkazu.

V uvedenom prípade je dôležité zdôrazniť, že súčasná trestnoprávna úprava, na rozdiel od vyššie uvedených právnych úprav (zákon č. 71/1967 Zb.  a zákon č. 160/2015 Z. z.) nevyžaduje ako podmienku zdržiavanie sa na adrese, ktorá je uvedená ako miesto doručovania, v čase doručovania.[iii] Písomnosť sa totiž doručuje na adresu, ktorú na účely doručovania osoba výslovne uviedla.  

Záver

Účelom fikcie v práve je posilniť právnu istotu. Náhradné doručovanie je výnimkou z riadneho doručenia písomnosti, a preto zákon ustanovuje prísne podmienky na to, aby mohol byť tento inštitút uplatnený. Využitie fikcie doručenia podľa poslednej vety ustanovenia § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. prichádza do úvahy iba v prípade splnenia všetkých týmto ustanovením stanovených zákonných predpokladov. Medzi tieto predpoklady patrí preukázanie skutočnosti, že adresát písomnosti určenej do vlastných rúk sa v čase jej doručovania v mieste doručovania skutočne zdržoval a že poštový doručovateľ dodržal postup pri doručovaní písomnosti adresovanej do vlastných rúk, t.j. vykonal dva neúspešné pokusy o doručenie a následne uložil písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomil.

Trojdňová úložná lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po upovedomení adresáta o uložení písomnosti. Ak však nebudú splnené všetky zákonné podmienky doručenia, úložná lehota na vyzdvihnutie písomnosti plynúť nezačne. Účelom tejto zákonnej lehoty je dať adresátovi nielen teoretickú, ale aj reálnu možnosť písomnosť si v rámci jej plynutia vyzdvihnúť, a tak predísť fikcii doručenia. [iv]

V trestnom konaní môže adresát predísť fikcii doručenia tak, že si vyzdvihne písomnosť na pošte alebo orgáne obce do troch pracovných dní od uloženia. V civilnom konaní sa uplatní fikcia doručenia až dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu. V tomto prípade si môže adresát reálne prevziať zásielku na pošte počas plynutia odbernej lehoty, ktorá je podľa Poštových podmienok – Všeobecná časť (Vnútroštátny styk) 18 kalendárnych dní. To sa nevzťahuje na zásielky, ktoré odosielateľ označil poznámkou dispozičnej služby „Uložiť ….. dní“ – takto označené zásielky si môže adresát prevziať v odbernej lehote, ktorú určil odosielateľ.[v]

V správnom konaní platí, že aby mohlo dôjsť k uloženiu zásielky s následkami doručenia, musí byť splnená podmienka zdržiavania sa adresáta v mieste doručenia, a to v prípade ak doručovateľ nezastihne adresáta písomnosti v mieste doručenia. Podmienku zdržiavania sa adresáta v mieste doručenia na aplikáciu fikcie doručenia naopak nevyžaduje zákon č. 301/2005 Z. z.

Jednou z podmienok uplatnenia fikcie doručenia písomnosti do vlastných rúk v správnom konaní a rovnako aj v trestnom konaní je aj opakované doručovanie, ak prvý pokus o doručenie písomnosti zostane bezvýsledný. Uvedené však neplatí v prípade uplatnenia fikcie doručenia v civilnom konaní. Súčasné splnenie oboch týchto podmienok, t.j. zdržiavanie sa v mieste doručenia a opakované doručovanie je pre aplikáciu fikcie doručenia písomnosti do vlastných rúk zakotvené len v zákone č. 71/1967 Zb. 

Predkladaná novela zákona č. 71/1967 Zb. síce zavádza spravodlivejšiu lehotu na prevzatie písomnosti doručovanej do vlastných rúk občanov, t.j. v prípade ak si adresát prevezme písomnosť na pošte v lehote do 18 dní od jej uloženia, považuje sa za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte, avšak tu by som poukázala na skutočnosť, že odberná lehota je podľa Poštových podmienok – Všeobecná časť (Vnútroštátny styk) síce 18 kalendárnych dní, avšak to sa nevzťahuje na zásielky, ktoré odosielateľ označil poznámkou dispozičnej služby „Uložiť ….. dní“. Takto označené zásielky si môže adresát prevziať v odbernej lehote, ktorú určil odosielateľ a práve správne orgány zvyknú určovať odbernú lehotu na prevzatie zásielky kratšiu ako je 18 kalendárnych dní. Pre porovnanie, v civilnom súdnom konaní sa okamih uplatnenia fikcie doručenia písomnosti do vlastných rúk viaže na deň vrátenia nedoručenej zásielky súdu. Obdobným spôsobom je v správnom konaní upravená fikcia doručenia písomnosti právnickej osobe a podnikateľovi – fyzickej osobe. Písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu alebo podnikateľ – fyzická osoba sa o tom nedozvie.

Vzhľadom na uvedené ponechávam na čitateľovom zhodnotení, či nie je potrebné opätovne zvážiť okamih uplatnenia fikcie doručenia písomnosti do vlastných rúk.

Za úvahu stojí aj to, či je vzhľadom k navrhovanej novej právnej úprave fikcie doručenia potrebné naďalej ponechať opakované doručovanie ako jednu z podmienok uplatnenia fikcie doručenia.

Autor: Mgr. Veronika Fričová (externý doktorand, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)


Použitá literatúra:

Potasch, P. – Hašanová, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 2 vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2015, 442 s. ISBN 978-80-89603-35-0.

Sobihard, J. Správny poriadok. Komentár. Bratislava : IURA EDITION, 2009, 364 s. ISBN 978-80-8078-272-6.

Vačok, J. Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, 184 s. ISBN 978-80-7160-372-6.

http://www.supcourt.gov.sk/data/att/414_subor.pdf,  navštívené dňa 28.03.2017

http://www.supcourt.gov.sk/data/att/5232_subor.pdf, navštívené dňa 28.03.2017

http://www.supcourt.gov.sk/data/att/4400_subor.pdf, navštívené dňa 27.03.2017

http://www.supcourt.gov.sk/data/att/8289_subor.pdf, navštívené dňa 26.03.2017

http://www.supcourt.gov.sk/data/att/36740_subor.pdf, navštívené dňa 24.03.2017

http://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf, navštívené dňa 20.03.2017

http://www.posta.sk/subory/36964/postove-podmienky-uradna-zasielka.pdf, navštívené dňa 17.03.2017


[i] http://www.supcourt.gov.sk/data/att/8289_subor.pdf, navštívené dňa 26.03.2017

[ii] uznesenie NS SR, sp. zn. 3 Sžo 240/2010 zo dňa 7. decembra 2010

[iii] Uznesenie ÚS SR č. k.  I. ÚS 518/2014-11 zo dňa 10. septembra 2014

[iv] http://www.supcourt.gov.sk/data/att/8289_subor.pdf, navštívené dňa 26.03.2017

[v] http://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf, navštívené dňa 03.04.2017