COMENIUS časopis 2/2021

Nové číslo časopisu COMENIUS je tu. V tomto čísle nájdete:

ŠTÚDIE
Olexij M. METEŇKANYČ: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej republiky

ČLÁNKY
Roman BISTÁK: Aplikačné problémy priestupkovej a trestnoprávnej úpravy extrémizmu
Martin DAŇKO – Petra ŽÁRSKÁ: Nová právna úprava EU v oblasti digitálnych služieb
Marek DOMIN: Dvojinštančná kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb?
Júlia FLOREKOVÁ – Sára TARNOCIOVÁ: Maloletý ako vlastník
Zoltán GYURÁSZ – Stanislav MIHÁLIK – Petra DRÁŽOVÁ: Právne aspekty zavádzania autonómnych vozidiel
Kristian HODOSSY: Využitie konceptu mojich údajov v prostredí verejnej správy Slovenskej republiky
Matej HORVAT: Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza judikatúry ESĽP a slovenskej právnej úpravy
Jakub NOVOCKÝ – Peter KUBOLEK: Causa Iuniana – Machinácie pri verejnom obstarávaní v rímskom práve
Ľudovít MÁČAJ: Význam bezzásahovosti pri právnej úprave územnej ochrany prírody a krajiny
Dominika PINTÉROVÁ – Daňové a odvodové aspekty odmeny členov orgánov spoločností za výkon funkcie
Andrej PORUBAN: Všeobecná zodpovednosť agentúry dočasného zamestnávania za škodu spôsobenú dočasne pridelenému zamestnancovi
Nikolas SABJÁN: Architektúra ako materiálna stránka právnej ideológie
Soňa SOPÚCHOVÁ: Zaručená elektronická fakturácia ako jedna z povinností určitého okruhu podnikateľov v rámci e-Government a e-Commerce
Ján ŠKROBÁK: Hraničné prípady subjektov verejného sektora v Slovenskej republike